Kuvataideopettaja uppoaa nettiin

Tervetuloa blogiini- kasvavaan ja kehittyvään liitutauluun jonne tallennan kurssieni ja luentojeni muistiinpanoja. Blogista löydät asiaa ja linkkejä koskien mm.  tukimustyötäni, iPadeja, mediakasvatusta, tieto- ja viestintätekniikan (TVT) soveltamista opettajan työhön, pelejä, kuvankäsittelyä, tekijänoikeuksia ja sosiaalista mediaa. Blogaukset ovat tarkoitettu kurssieni oheismateriaaleiksi sekä luentojen ja työpajojen nettijatkoiksi.


Taiteilijan työni löytyy osoitteesta www.ollipekka.fi

OPETUSVIDEON ABC

Kasvatustieteen päivät Oulussa 20.-21.11.2014

Teemaryhmä:
Tieto- ja viestintäteknologia ja pedagogiikka erilaisissa oppimisympäristöissä http://www.oulu.fi/sites/default/files/KT_Paivat_2014_Abstraktivihko.pdf
Abstrakti löytyy sivulta 125
"Opettajankoulutuslaitoksen luokanopettajaopiskelijat sosiaalisen median käyttäjinä" Ollipekka Kangas/Marjaana Veermans

KUVATAITEEN APPSIT iPADEIHIN

PIIRRÄ JA MAALAA
Sketchbook.pro taas on huippu, koska siinä voi esimerkiksi yhdistää valokuvaa ja omaa piirrosta. 
Adobe Ideas on kelpo piirustusohjelma, maalari valitsee taasen ArtRagen tai Brushes-ohjelman. SumoPaintilläkin on kannattajansa.
Inkpad on hyvä vektoriohjelma.

VALOKUVA JA TAITTO
Valokuviin käypi perussäätöön ilmainen Snapseed: https://itunes.apple.com/fi/app/snapseed/id439438619?l=fi&mt=8
Efektit PixlrExpres+ ja PhotoStudioHD


Photos/Kuvat/Kuvarulla

iPadista valmiina löytyvällä sovelluksella sujuu kuvien rajaus, pyöritys, parannus ja punasilmäisyyden poisto. Uudessa käyttöjärjestelmä 8ssa on lukuisia säätötoimintoja. Tällä ohjelmalla pystyy siis tekemään kaikki peruskuvankäsittelyn toimet. 

Valmiit kuvat tallentuvat iPadin omaan kuvakirjastoon. Jos käytössä on Photo Stream, kuvat tallentuvat automaattisesti myös iCloudiin. Kuvia voi jakaa iPadin kuvakirjastosta suoraan sähköpostiin, iMessageen jaTwitteriin. Useimmista appsi-sovelluksista kuvia voi jakaa suoraan myös Flickriin, Facebookiin, Picasaan,Dropboxiin ja moniin muihin sosiaalisen median palveluihin.

Snapseed on kunkku!

Suositun Snapseed-kuvankäsittelysovelluksen yksinkertaisen käyttöliittymän takana piilee runsain määrin työkaluja, joilla kuviin voi lisätä esimerkiksi erilaisia filttereitä.
Lisäksi löytyy PS Express (Adobe Photoshop) ja Adobe Photoshop Touch. Ne ovat ominaisuuksiltaan monipuolisia ja helppokäyttöisiä kuvankäsittelyohjelmia iPadille. PS Express on ilmainen sovellus.


Kuvankäsittely
PS Express - appi valokuvien käsittelyä varten.
Pixlr-o-matic - hauska, yksinkertainen appsi nopeaan kuvankäsittelyyn (valitse valmiista efekteistä).
Skitch - lisää mm. nuolia, kuvioita ja tekstiä valokuvan päälle.
Snapseed - appi valokuvien käsittelyä varten.

ELOKUVA:
iMovie ja Studio8 sekä efekteihin hauska 

ANIMAATIO:
Timelapse ja animaatio onnistuu iMotion HDllä: https://itunes.apple.com/fi/app/imotion-hd/id421365625?l=fi&mt=8
iPadille löytyy lisäksi animaatioon  erinomainen iStopmotion for iPad joka on siis stopmotion ja timelapse animaatioiden tekoon oiva ohjelma. Onnistuu myös ääniraidan lisäys. iStopmotioniin (Kuin myös iMotion HD:n) voi ladata kaukosäädin appsin (iStopmotion remote) jolla voi säätää kuvaavaa iPadiä. Tällöin ei iPadi pääse liikkumaan kun kuvaa stopmotionanimaatioita.

Toinen hauska animaatio appsi on McLaren's workshop niminen apps, joka on saanut nimensä kanadalaiselta animaatiogurulta. Ohjelmassa voi katsella Mclarenin animaatioita mutta myös tehdä pala-animaatioita ja ohjelman sisäisten ostosten kautta kokeilla simuloitua filmille etsaamista sekä synteettistä ääntä, joka on tosi mielenkiintoinen ja yhdistää abstraktia kuvaa ja ääntä hienosti.

3-D
Appstoresta  löytyy 123d  autodeskin ilmainen 3D-sarja, jolla voi suunnitella 3D-hahmoja ja esineitä. Suunitelmia voi  lähettää  on 3D-tulostimelle.

TAIDEHISTORIA JA TIETO
Esim. artDatabase ja ArtAuthority, joilla voi esittää teoksia eri aikakausilta ja ismeistä ja taiteilioilta. 
Artcircles on kanssa mielenkiintoinen ohjelma taiteen katselemiseen ja tutkimiseen, 
 MoMan

Monista taitelijoista kuten Van Goghista on oma iso ohjelmansa kuten Van Gogh's Dream.

Tidying up Art on hauska pikku ohjelma jolla pääsee sommittelemaan vaikka Kleetä uuudestaan.

Tosi vanhoja elokuvia pääsee katsomaan Film Study appsilla 

Ja designin tutustumaan Mainosmuse-appsilla sekä Design Museum-appsilla.

Väriopista ja väreistä löytyy kanssa appseja kuten Color Uncovered ja pelti nimeltä Blendamaze ja Blendoku

SARJAKUVA
Stripdesign on hyvä sarjakuva ohjelma, sinne voi tuoda kuvia monesta paikasta tai piirtää ja kuvia voi käsitellä yms. Vaihtoehtona ComicBook

Foldify on hauska ohjelma pienemmille, jossa tehdään kolmiulotteisia juttuja paperille, tulostetaan printterillä, taitellaan ja kootaan. 

PILVIPALVELUT- oppimispolku


Create your own Playlist on LessonPaths!

GsoftwIsot jät­ti­läi­set Google ja Mic­ro­soft kil­pai­le­vat  ku­lut­ta­jien sie­luista niin tietokone-, tabletti– kuin pu­he­lin­rin­ta­mil­la­kin. Google on Android–käyt­tö­jär­jes­tel­mäl­lään kas­vat­ta­nut uk­kos­pil­viä Mic­ro­sof­tin tai­vaalle jo pi­dem­män ai­kaa. Kou­lu­maa­il­maa enem­män kiin­nos­ta­vat Google Dri­ven pil­vi­pal­ve­lut tarjoavat mo­ni­puo­li­sem­man pa­ke­tin käyt­tä­jil­leen kuin Mic­ro­sof­tin Onedrive (en­ti­nen Skydrive). Mutta nyt Mic­ro­soft ai­koo kas­vat­taa omaan pil­vensä käyt­tö­kel­poi­suutta tuo­malla uusia omi­nai­suuk­sia tar­jolle.

Google — il­mai­nen in­ter­ne­tin valtaväylä? Yhdellä tunnuksella (huom. 13v- ikärja!)

Google Drive pil­vi­pal­ve­luna tar­joaa yk­sin­ker­tai­set toimisto-ohjelmistot, ka­len­te­rin, ku­va­pal­ve­luita, pe­rin­tei­sen säh­kö­pos­tin ja kuvapuhelu/chat–omi­nai­suuk­sia. Li­säksi va­li­koi­mista löy­tyy mm. vi­deoi­den ja­ka­mi­seen so­vel­tuva You­Tube, blo­gien te­ke­mi­seen tar­koi­tettu Blog­ger ja so­si­aa­li­sen me­dian pal­ve­luita, esi­mer­kiksi Google+Chrome–se­lai­men kautta saa käyt­töönsä myös li­sä­osia, jotka ei­vät toimi muissa se­lai­missa, esi­mer­kiksi Google Keep, jo­hon opis­ke­lija voi tehdä muis­tiin­pa­noja. Kou­lu­maa­il­man nä­kö­kul­masta Googlen käyttö on tehty yk­sin­ker­tai­seksi Google Apps For Educa­tion –li­sens­sillä, jonka puit­teissa koulu voi hal­lin­noida opis­ke­li­joi­den tun­nuk­sia tur­val­li­sesti ja il­man yk­si­tyi­syy­son­gel­mia. Mm. opis­ke­li­joi­den te­ke­mien ma­te­ri­aa­lien käyttö mai­nos­ta­mi­seen on es­tetty. Education-lisenssin puit­teissa voi­daan kou­lulle tehdä myös yk­si­tyi­siä tai jul­ki­sia net­ti­si­vus­toja ja Youtube-kanavia sekä luoda kes­kus­te­lu­ryh­miä. Googlen pal­ve­lut ovat si­näl­lään il­mai­sia ja käy­tet­tä­vissä laa­jasti eri lait­teilla, mutta toki opis­ke­li­joi­den tun­nus­ten hal­lin­nointi ja tie­tyt yl­lä­pi­dol­li­set asiat tuot­ta­vat kustannuksia.

Mic­ro­soft – toi­mis­to­työn­te­ki­jän unelma?

Mic­ro­sof­tin pil­vi­pal­ve­lut ovat sel­keäm­min työ­elä­mä­läh­töi­nen ko­ko­nai­suus, jota kau­pa­taan kou­luille Of­fice 365 for Educa­tion –kon­sep­tin puit­teissa. Tie­tyt pe­rus­o­mi­nai­suu­det, ku­ten säh­kö­posti, ka­len­teri, Of­ficen toi­mis­to­so­vel­luk­set ja ku­va­pu­he­lut löy­ty­vät myös Mic­ro­sof­tin pil­vi­pal­ve­luista, osin hie­man mo­ni­puo­li­sem­pina ver­sioina. Pal­velu synk­ro­ni­soi tie­dos­tot pil­veen käyt­tä­jän tie­to­ko­neelta, jol­loin tie­dos­toja ei tar­vitse tal­len­nella erik­seen esi­mer­kiksi koti– ja työ­ko­neille. Googleen ver­rat­tuna akil­leen kan­ta­päänä on ol­lut vi­deo­por­taa­lin ja so­si­aa­li­sen me­dian so­vel­lus­ten puute, mutta nyt pa­ket­tiin on tu­lossa Yam­mer–pal­velu, ryhmät-ominaisuus sekä Of­fice 365 –vi­deo­por­taaliUusien so­vel­lus­ten avulla voi­daan luoda esi­mer­kiksi tie­to­tur­val­li­sia kou­lun si­säi­siä ryh­miä tai vi­deo­ka­na­via. 

Ke­nen pil­vi­linna käyttöön?

Google yl­lät­tää mo­ni­puo­li­suu­del­laan. Li­sä­pal­ve­luita ja toi­min­nal­li­suuk­sia löy­tyy yl­lät­tä­vän pal­jon, lä­hes­kään kaik­kia ei tässä ly­hyessä ver­tai­lussa esi­telty. Pal­ve­lut myös ke­hit­ty­vät no­peaa vauh­tia. Mii­nus­puo­lena on Googlen pil­vi­pal­ve­luille tyy­pil­li­nen tapa avata pal­jon eri­lai­sia se­lai­men ala­si­vuja auki, mikä usein se­koit­taa käy­tän­nön työs­ken­te­lyä. Mic­ro­soft taas tar­joaa Of­fice 365:n puit­teissa tie­to­tur­val­li­sen ja koko ajan mo­ni­puo­lis­tu­van pal­ve­lu­pa­ke­tin, ehkä hie­man yk­sin­ker­tai­sem­malla käyt­tö­lo­gii­kalla. Mic­ro­sof­tin oh­jel­mis­toi­hin on ai­na­kin vä­hän van­hempi opet­taja eh­ti­nyt jo tot­tua, mutta ko­ko­nai­suu­della on myös hie­man kor­keampi hinta. Googlen par­haita pa­loja voi myös käyt­tää il­mai­seksi yk­si­tyi­sin tun­nuk­sin, jos jää jo­tain kai­paa­maan. Vaih­toeh­toina on myös muita pal­ve­luita, esi­mer­kiksi helppo ja yk­sin­ker­tai­nen Drop­box. Li­säksi Ope­tus­hal­li­tus ke­hit­tää omaa kan­sal­lista pil­vi­pal­ve­lua kou­lu­tuk­sen pil­vi­väy­lää, jonka omi­nai­suu­det tar­ken­tu­vat tulevaisuudessa.
Lyhennetty lähteestä: http://www.maailmakouluun.fi/luvassa-pilvista-mutta-lampenevaa/#more-937

DropBox ja iCloud iPadiin

Dropbox on yksi parhaita pilvipalveluja. Sillä on nyt yli 100 miljoonaa käyttäjää (marraskuu 2012).  Pilvialveluja tarjoaa myös Microsoft ja Google (iPadiin tuli GoogleDrive, hyvä myös), mutta Dropbox on varmasti vielä kehittynein pilvipalvelu tiedostojen jakoon niin Padissä kuin kotona. Suosittelen! Ilmaisversiossa on 2 Gt  tilaa, kun suosittelet kaverillesi, saat aina lisää 500 Mb.

Tässä linkki jonka kautta rekisteröityessäsi minä saan 500 Mb ;): Always have your stuff when you need it with @Dropbox. Sign up for free! http://db.tt/6Zqk7nkH

iCloud

iCloud otetaan käyttöön Apple ID:llä. Tallennus- ja varmuuskopiointi-painikkeen takaa löytyvällä Tallennustila -sivulla voi määrittää mitkä appit varmuuskopioivat iCloudiin. Ohjelmasta on saa ilmaisen koeversion, ja kuluttajat saavat edelleen 5 gigatavua tallennustilaa ilmaiseksi. Apple on laskenut maksullisen lisätilan hintaa ja tarjoamassa lisäportaita yhteen teratavuun saakka.

Uusi hinnoittelu on:
  • 5 GB: ilmainen
  • 20 GB: 0,99 € / kuukausi (11,88 € / vuosi)
  • 200 GB: 3,99 € / kuukausi (47,88 € / vuosi)
Palvelun tarjoamien sovellusten avulla voi katsoa valokuviaan, elokuviaan ja vaikkapa kuunnella lempimusiikkiaan. Omalle iCloudille> (uusi nimi IDrive) voi myös "asentaa" kolmansien osapuolten sovelluksia. iCloudin voi tietokoneen lisäksi liittää toimimaan vaikkapa omassa älypuhelimessa.

iCloud varmuuskopioi iPadin automaattisesti päivittäin Wi-Fi-yhteyden kautta, kun se on kytkettynä virtalähteeseen ja lukittu. Viimeisen varmuuskopion päivämäärä ja aika näkyy Tallennus, varmuuskopiot -näytön alareunassa. iCloud varmuuskopioi:

• ostetun musiikin, TV-ohjelmat, ohjelmat ja kirjat
• Kameran rullassa olevat kuvat ja videot
• iPadin asetukset
• ohjelmien tiedot
• Koti-valikon ja ohjelmien järjestyksen
• viestit.

iPadin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen
Voit päivittää iPadin ohjelmiston Asetuksissa tai iTunesin avulla. Voit myös tyhjentää iPadin ja palauttaa sitten varmuuskopion iCloudin tai iTunesin avulla.

5 tapaa opettajalle tehostaa iPadin käyttöä

iPadit ovat tehokkaita työkaluja.  Mobiili tuottamis ja opikeluympäristö niin opiskelijoille kuin opettjallekin - Luo oma PLN (Personal learnig enviroment) . Seuraavassa on viisi vinkkiä  iPad-opelle!

Järjestä menosi

Voit helposti synkronoida Outlookin tai Google Calendar iPadiin siirtymällä iPad Asetukset → Mail, yhteystiedot, & Calendar → Lisää tili. Näin voit lisätä useita työ, henkilökohtainen ja / tai jaetutuja  kalentereita sekä  jakaa pääsyn yhteiskalenteriin. Sinulla on mahdollisuus tehdä muutoksia myös kännykällä, eikä sinun ei tarvitse muistaa synkronoida kalentereita  tietokoneella koska kaikki muutokset päivittyvät automaattisesti.
Käyttämällä Muistutus appia, voit ajoittaa ilmoituksia viikkoja, kuukausia, jopa vuosia etukäteen! Jos haluat,  investoi yhteen suosituimmista tehtävälista-appseista kuten Wunderlist , Things , tai Trello .

Hallinnoi luokkasi- työkalut

Kouluilla ei ole virallisia LMS (Learnin management system) on ​​työkaluja,  joiden avulla voi lähetää kotitehtäviä, jakaa sisältöä ja materiaalia, seurata läsnäoloa ja jopa lähettää vanhemmille tehtävätietoja. Tässä suosituimpia työkaluja: Schoology , Teacherkit , ja EdmodoVaikka Google Luokkahuoneella (CAFE) ei vielä ole virallista appia, voit silti käyttää sitä käyttämällä iPadin selainta  (Safari on oletusselain, huomaa  että se toimii parhaiten käyttämällä Chrome iOS-selain ).

Luo sisältöä

iPadit   ovat tehokas luomisväline opettajan käsissä. Voit helposti luoda esityksiä sekä perinteisiä että luovia oppitunteja. Keynote , Google diat , PowerPoint ( ja / tai Prezi voit luoda luokan täyteen esityksiä joissa yhdistyvät teksti, kuvat, kaaviot, animaatio, ja video! Käyttä työkaluja kuten iMovie Voit jakaa sisältöä pilvipalveluihin, kuten YouTube , Vimeo , tai Google Drive . 

Hallitse Professional Development

Suuret opettajat ovat elinikäisiä oppijoita. On helppo pysyä oman oppimisen ja ammatillisen kehityksen kärjessä kun Kindle , iBooks , Nook ,  iTunes U  tai Overdrive tarjoaa sähköistä materiaalia.  Jopa E-kirjoja voi lainata. Lisäksi voit kuunella podcasteja. Mahtavia luentoja on julkaistu YouTubeen joten tsekkaa julkaistu  Ted .

Hallitse PLN

Personal Learning Network (PLN) voi tuntua oudolta.  Appsit kuten Twitter , Diigo , Facebook , Feedly , tai Pocket  jakavat tietoja  lennossa. 

Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

"Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön tarkoituksenmukaisella tavalla ja niitä sovelletaan oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää sovituilla tavoilla. "
wxw.opetushallitus.fi/ops2016/perusteluonnokset/perusopetus/103/0/luku_4_yhtenaisen_perusopetuksen_toimintakulttuuri

Kaunista, mutta mitä se tarkoittaa? Miten se tehdään? Netti tökkii kouluissa ja langattomasta ei ole kaikikialla tietoakaan.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on yleissivistystä ja välttämätön kansalaistaito. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on hyvät mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tarvitaan oppimisympäristöjä, joissa oppilaat käyttävät opiskelussaan monipuolisesti laitteita, ohjelmistoja, sisältöjä ja palveluita. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. 

Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella. 1) Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti ja turvallisesti. 3) Oppilaita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhankinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri tavoin. 

Lisäksi oppilaita opastetaan tuntemaan teknologian erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan niiden merkitys arjessa ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä tässä tapahtuva jatkuva muutos. Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. Näin he voivat hahmottaa sen merkitystä ja mahdollisuuksia globaalissa maailmassa. 

iPad-TABLETTITIETOKONE OPETUKSESSASISÄLTÖ
Koulutuksessa tutustutaan iPad-tablettitietokoneeseen opetuksen välineenä.

TOTEUTUS
Koulutuksen toteutus tapahtuu miniluentojen, demonstraatioiden, ohjatun työpajatyöskentelyn
ja käytännön harjoittelun kautta. Koulutuksen aikana suunnitellaan ja toteutetaan parityönä
oma soveltava opetusprojekti.
Osallistujatyöparilla on oltava käytössään vähintään yksi tablettitietokone. Koulutuspäivien
ajaksi tablettitietokone on mahdollista saada käyttöön koulutuksen puolesta (rajoitettu määrä).

Tilaa: opkangas(ät)gmail.comCreate your own Playlist on MentorMob!


WORDLE-test

Wordle: Oppiminen

KOKEMUKSIA iPADEISTÄ LUKIOSSA

Klikkaa suureksi
https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/50/cover

Mobiles II -han­k oni Suo­men en­sim­mäi­siä pi­lot­ti­hank­kei­ta tablet-tie­to­ko­nei­den käy­tös­sä lu­ki­os­sa.