PILVIPALVELUT- oppimispolku


Create your own Playlist on LessonPaths!

GsoftwIsot jät­ti­läi­set Google ja Mic­ro­soft kil­pai­le­vat  ku­lut­ta­jien sie­luista niin tietokone-, tabletti– kuin pu­he­lin­rin­ta­mil­la­kin. Google on Android–käyt­tö­jär­jes­tel­mäl­lään kas­vat­ta­nut uk­kos­pil­viä Mic­ro­sof­tin tai­vaalle jo pi­dem­män ai­kaa. Kou­lu­maa­il­maa enem­män kiin­nos­ta­vat Google Dri­ven pil­vi­pal­ve­lut tarjoavat mo­ni­puo­li­sem­man pa­ke­tin käyt­tä­jil­leen kuin Mic­ro­sof­tin Onedrive (en­ti­nen Skydrive). Mutta nyt Mic­ro­soft ai­koo kas­vat­taa omaan pil­vensä käyt­tö­kel­poi­suutta tuo­malla uusia omi­nai­suuk­sia tar­jolle.

Google — il­mai­nen in­ter­ne­tin valtaväylä? Yhdellä tunnuksella (huom. 13v- ikärja!)

Google Drive pil­vi­pal­ve­luna tar­joaa yk­sin­ker­tai­set toimisto-ohjelmistot, ka­len­te­rin, ku­va­pal­ve­luita, pe­rin­tei­sen säh­kö­pos­tin ja kuvapuhelu/chat–omi­nai­suuk­sia. Li­säksi va­li­koi­mista löy­tyy mm. vi­deoi­den ja­ka­mi­seen so­vel­tuva You­Tube, blo­gien te­ke­mi­seen tar­koi­tettu Blog­ger ja so­si­aa­li­sen me­dian pal­ve­luita, esi­mer­kiksi Google+Chrome–se­lai­men kautta saa käyt­töönsä myös li­sä­osia, jotka ei­vät toimi muissa se­lai­missa, esi­mer­kiksi Google Keep, jo­hon opis­ke­lija voi tehdä muis­tiin­pa­noja. Kou­lu­maa­il­man nä­kö­kul­masta Googlen käyttö on tehty yk­sin­ker­tai­seksi Google Apps For Educa­tion –li­sens­sillä, jonka puit­teissa koulu voi hal­lin­noida opis­ke­li­joi­den tun­nuk­sia tur­val­li­sesti ja il­man yk­si­tyi­syy­son­gel­mia. Mm. opis­ke­li­joi­den te­ke­mien ma­te­ri­aa­lien käyttö mai­nos­ta­mi­seen on es­tetty. Education-lisenssin puit­teissa voi­daan kou­lulle tehdä myös yk­si­tyi­siä tai jul­ki­sia net­ti­si­vus­toja ja Youtube-kanavia sekä luoda kes­kus­te­lu­ryh­miä. Googlen pal­ve­lut ovat si­näl­lään il­mai­sia ja käy­tet­tä­vissä laa­jasti eri lait­teilla, mutta toki opis­ke­li­joi­den tun­nus­ten hal­lin­nointi ja tie­tyt yl­lä­pi­dol­li­set asiat tuot­ta­vat kustannuksia.

Mic­ro­soft – toi­mis­to­työn­te­ki­jän unelma?

Mic­ro­sof­tin pil­vi­pal­ve­lut ovat sel­keäm­min työ­elä­mä­läh­töi­nen ko­ko­nai­suus, jota kau­pa­taan kou­luille Of­fice 365 for Educa­tion –kon­sep­tin puit­teissa. Tie­tyt pe­rus­o­mi­nai­suu­det, ku­ten säh­kö­posti, ka­len­teri, Of­ficen toi­mis­to­so­vel­luk­set ja ku­va­pu­he­lut löy­ty­vät myös Mic­ro­sof­tin pil­vi­pal­ve­luista, osin hie­man mo­ni­puo­li­sem­pina ver­sioina. Pal­velu synk­ro­ni­soi tie­dos­tot pil­veen käyt­tä­jän tie­to­ko­neelta, jol­loin tie­dos­toja ei tar­vitse tal­len­nella erik­seen esi­mer­kiksi koti– ja työ­ko­neille. Googleen ver­rat­tuna akil­leen kan­ta­päänä on ol­lut vi­deo­por­taa­lin ja so­si­aa­li­sen me­dian so­vel­lus­ten puute, mutta nyt pa­ket­tiin on tu­lossa Yam­mer–pal­velu, ryhmät-ominaisuus sekä Of­fice 365 –vi­deo­por­taaliUusien so­vel­lus­ten avulla voi­daan luoda esi­mer­kiksi tie­to­tur­val­li­sia kou­lun si­säi­siä ryh­miä tai vi­deo­ka­na­via. 

Ke­nen pil­vi­linna käyttöön?

Google yl­lät­tää mo­ni­puo­li­suu­del­laan. Li­sä­pal­ve­luita ja toi­min­nal­li­suuk­sia löy­tyy yl­lät­tä­vän pal­jon, lä­hes­kään kaik­kia ei tässä ly­hyessä ver­tai­lussa esi­telty. Pal­ve­lut myös ke­hit­ty­vät no­peaa vauh­tia. Mii­nus­puo­lena on Googlen pil­vi­pal­ve­luille tyy­pil­li­nen tapa avata pal­jon eri­lai­sia se­lai­men ala­si­vuja auki, mikä usein se­koit­taa käy­tän­nön työs­ken­te­lyä. Mic­ro­soft taas tar­joaa Of­fice 365:n puit­teissa tie­to­tur­val­li­sen ja koko ajan mo­ni­puo­lis­tu­van pal­ve­lu­pa­ke­tin, ehkä hie­man yk­sin­ker­tai­sem­malla käyt­tö­lo­gii­kalla. Mic­ro­sof­tin oh­jel­mis­toi­hin on ai­na­kin vä­hän van­hempi opet­taja eh­ti­nyt jo tot­tua, mutta ko­ko­nai­suu­della on myös hie­man kor­keampi hinta. Googlen par­haita pa­loja voi myös käyt­tää il­mai­seksi yk­si­tyi­sin tun­nuk­sin, jos jää jo­tain kai­paa­maan. Vaih­toeh­toina on myös muita pal­ve­luita, esi­mer­kiksi helppo ja yk­sin­ker­tai­nen Drop­box. Li­säksi Ope­tus­hal­li­tus ke­hit­tää omaa kan­sal­lista pil­vi­pal­ve­lua kou­lu­tuk­sen pil­vi­väy­lää, jonka omi­nai­suu­det tar­ken­tu­vat tulevaisuudessa.
Lyhennetty lähteestä: http://www.maailmakouluun.fi/luvassa-pilvista-mutta-lampenevaa/#more-937

No comments: