Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö ja sen tutkimus opettajankoulutuksessa

KASVATUSTIETEEN PÄIVÄT 2013

Pitkittäistutkimus opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoidenmediataidoista ja asenteista
Veermans Marjaana ja Kangas Ollipekka, Opettajankoulutuslaitos, Turun yksikkö, Turun yliopisto

Tulevien luokanopettajien asennoitumisesta tietotekniikkaan, tietotekniikan käyttötaidoista sekä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käytöstä ja laadusta on julkaistu viime vuosina useita tutkimuksia (esim. Hammond, et al. 2011). Tutkimuksissa on muun muassa todettu, että opettajaksi opiskelijat suhtautuvat yleisesti ottaen positiivisesti tietotekniikan käyttöön osana oppimisympäristöä. Positiiviset asenteet eivät kuitenkaan yksin riitä siirtämään asenteitakonkretiaan, eli käyttämään TVT:aa opetuksessa. Tässä tutkimuksessa halusimme eritellä tarkemmin millaisia mediataitoja tulevilla luokanopettajilla on sekä millaiseksi he arvioivat oman pedagogisen osaamisensa TVT-ympäristössä. Lisäksi tarkastelemme kolmen vuoden pitkittäistutkimuksen avulla opiskelijoiden mediataitojen ja asenteiden mahdollisia muutoksia. Tutkimuksen tuloksilla on suora sovellusarvo käytäntöön, sillä tutkimuksen tulokset auttavat suuntaamaan opettajankoulutuslaitoksen TVT:n opetuskäytön opetusta.
Aineisto kerättiin kolmena eri ajankohtana, syyskuussa 2011, 2012 ja 2013. Tutkimukseen osallistui 247 opettajankoulutuslaitoksen opiskelijaa vastaamalla kyselylomakkeeseen (56monivalintakysymystä), jossa pyydettiin arvioimaan omaTVT-käyttöasetta ja -taitoja ja asennoitumista.
Yleisesti ottaen tuloksista voidaan päätellä, että opiskelijoiden oma jatkuva sosiaalisen median viihdekäyttö heijastuu heidän käyttötaitoihinsa mutta ei luo pohjaa laaja-alaiselle ja pedagogisesti mielekkäälle TVT:n opetuskäytölle. Jotta tulevaisuuden opettajat käyttäisivätTVT:a luontevana työvälineenä, täytyisi se sisällyttää opettajankoulutukseen integroituna eri oppisisältöihin, ei pelkästään erillisinä kursseina sekä kenttäharjoitteluun (Larose, et al., 2009).
avainsanat: TVT, opettajankoulutus, mediataidot, sosiaalinen media, kyselytutkimus

No comments: